בין:
מרכז קהילתי כפרי גדרות ע"ר (להלן - העמותה או המתנ"ס)
לבין:

שניהם ביחד וכל אחד מהם לחוד
(להלן - ההורים)
והואיל והעמותה מפעילה פעוטון/תינוקיה לרווחת ילדי תושבי המועצה האזורית גדרות (להלן - המעון;
והואיל וההורים מעוניינים כי ילדם/ילדתם (להלן, לנוחיות הניסוח – ילד) ישהה במהלך שנת הלימודים תשפ"ג במעון;
והואיל וברצון הצדדים לקבוע תנאי שהותו של הילד במעון ותנאי ההתקשרות בין הצדדים;
 
לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 1. כללי
1.1 העמותה רשאית לערוך במהלך שנת הלימודים שינויים בהרכב הכיתות: איחוד ו/או פיצול כיתות בהתאם למספר הילדים וצרכים בהתאם לשיקולים מקצועיים פדגוגים.
1.2 העמותה מפעילה במתחם ברח' הרימון במושב עשרת.
1.3 קבלת הילדים למעון הינה על בסיס מקום פנוי, כאשר סדר הכניסה הינו לפי סדר הרישום והסדרת התשלומים על ידי ההורים.
1.4 ההורים יחתמו על טופס הרשמה המצ"ב להסכם זה כנספח א', ויסדירו את התשלומים הנדרשים, כתנאי לקבלת ילדם למעון. לא יתקבל ילד אשר טופס ההרשמה והסכם זה לא יהא חתום על ידי שני הוריו, למעט משפחות חד-הוריות (מותנה בצילום ת.ז.).
1.5 ההורים ימסרו לצוות המעון כתובת ומספרי טלפון שבהם ניתן יהיה להשיגם מיידית בכל שעה מהשעות בהן נמצא הילד במעון, ומתחייבים לעדכן את הפרטים לפי הצורך.
1.6 ההורים מסכימים בזאת כי הוראה ו/או אישור שנתן אחד מהם, יהיה תקף גם ללא אישור השני והם משחררים בזאת את העמותה מכל אחריות לטענת מי מהם בקשר להוראה שנתן משנהו.
 1. המעון והטיפול בו
2.1 ההורים מצהירים כי ראו את מבני המעון וסביבתו והוסברו להם אורחות החיים במעון והדרישות מהם כהורים, ההורים קיבלו הסברים בנוגע לאופי החינוך שינתן במעונות והם מצאו את מעון גדרות מתאים לצורכי הילד ולגילו.
2.2 ההורים מצהירים כי הובא לידיעתם שכחלק מהתפיסה החינוכית של המעון, יצאו הילדים לטיולים ופעילות בסביבת המעון.
2.3 ההורים מצהירים כי ידוע להם שהשהייה במעון אינה כפופה להוראות חוק חינוך חובה, וכי מדובר במסגרת פרטית המנוהלת על ידי העמותה.
2.4 ההורים מתחייבים למלא את כל הכללים שייקבעו על ידי העמותה החלים על כל ילדי המעון
 1. ימי ושעות הפעילות
3.1 המעון יפעל החל מיום 1.9.2022 ועד לתאריך שיפורסם בכפוף לתאריך סיום השנה ע"י משרד התמ"ת, ייתכנו שינויים במערך כיתות המעון, בתאום מראש. עבור חודש אוגוסט 2023 יגבה תשלום מלא.
3.2 בפתיחת השנה יפעל המעון בימים מדורגים – לילדים חדשים:
3.3 ביום הראשון ללימודים יום ה' – 1.9 – משעה 8:00-10:00
ביום השני ללימודים יום ו' - 2.9 – משעה 8:00-11:00
ביום השלישי ללימודים יום א' – 4.9 משעה 7:00 – 12:00 כולל ארוחת צהריים
 • ילדים ממשיכים – החל מהיום הראשון של שנת הלימודים על פי יכולתם.
 • שעות הפעילות 7:00- 16:00\16:30\17:00
3.4 שעות הפעילות במעון תהיינה על פי בחירת ההורים מראש ובכפוף לרישום ולתשלום בהתאם למסלול שייבחר, כדלקמן:
3.4.1 בימים א' – ה' 7:00 – 16:00\16:30\17:00 - פתיחת רישום עד השעה 17.00 מותנה במינימום נרשמים.
3.4.2 בימי ו' - 7:00 – 12:30 .
3.5 ההורים מתחייבים להוציא את הילד/ה בזמן על פי שעות הרישום.
3.6 על כל איחור יש להודיע לצוות המעון. כל איחור של מעל ל- 5 דקות יחויב בתשלום נוסף.
4.. המעון יפעל בכל ימות השנה פרט לחופשות כמפורט בנספח החופשות שיפורסם וימסר להורים בתחילת שנת הלימודים.
 1. שיבוץ הילדים בכיתות:
4.1 שיבוץ הילד במעון יעשה בהתאם לשנתון ולפי שיקול דעת הגורמים המקצועיים האחראים במעון ובהתייעצות גורם פדגוגי.
4.2 העמותה רשאית לערוך במהלך שנת הלימודים שינויים בהרכב הכיתות: איחוד ו/או פיצול כיתות בהתאם למספר הילדים וצרכים פדגוגיים.
4.3כיתות המתוכננות להיפתח בשנת הלימודים תשפ"ב:
בתנאי כי יש מספיק נרשמים לפתיחת המעון כאמור בסעיף 1.1
 1. תינוקייה - גילאי 5 חודשים ועד שנה ו 3 חודשים – נכון ל 1.9.2022
 2. פעוטות בוגרים - גילאי שנה ו 4 חודשים – שנתיים ו 8 חודשים נכון ל 1.9.2022.
שכר הלימוד יהיה כמפורט:
קבוצת גיל
שעת
סיום
מחיר
שעת
סיום
מחיר
שעת סיום
מחיר
גילאי 5 חודשים ועד שנה ו 3 חודשים
16.00
3,000 ₪
16.30
3,125 ₪
17.00
3,250 ₪
גילאי שנה ו4 חודשים ועד שנתיים ו8 חודשים
16.00
2,810 ₪
16.30
2,935 ₪
17.00
3,060 ₪
 
 1. הבאת ילד למעון והוצאתו בחזרה:
5.1 הבאת הילד למעון והוצאתו תעשה על ידי ההורים ובאחריותם המלאה.
5.2 ההורים מודעים לכך שהוצאת ילד מהמעון תתאפשר רק על ידי מי ששמו צוין בטופס הרישום והוצאה על ידי כל גורם אחר תיאסר, למעט אם תינתן על כך הודעה מראש על ידי ההורה, לצוות המעון. במקרה כזה יימסר הילד רק עם הצגת תעודה מזהה.
5.3 לא תינתן אפשרות לאחים מתחת לגיל 18 להוציא ילדים מהמעון.
 1. הזנה, ביגוד וטיפולים
6.1 המעון יספק לילד בימי חול ארוחת בוקר, 4 ארוחות צהריים בשריות, 1 ארוחת צהריים צמחונית וארוחת מנחה. בימי שישי, ארוחת בוקר וארוחת צהריים קלה (לפי תפריט שיפורסם במעון)
6.2 על הורים לתינוקות הניזונים מתחליפי חלב, לספק על חשבונם את תחליפי החלב, לרבות בקבוקים, וכך גם במידה והילד זקוק להזנה מיוחדת אחרת, והם לא יהיו זכאים לקבל החזרים בגין אי השימוש במזון הרגיל.
6.3 ההורים ידאגו לצייד את הילד בבגדים מתאימים, בבגדים להחלפה וכן: בחיתולים חד פעמיים, מוצצים, כובע, קרם הגנה נגד שמש, קרם טיפולי לישבן, מגבונים לחים, סדין, שמיכה, ומד חום אישי.
 1. בריאות
7.1 מצ"ב, כנספח ב', הצהרת בריאות של ההורים בנוגע לילד.
7.2 ההורים מתחייבים לדווח לעמותה וגם לצוות החינוכי במעון על כל שינוי שיחול במצב בריאותו של הילד. במידת הצורך מתחייבים ההורים להציג אישורים רפואיים כפי שיתבקשו.
7.3 ההורים מצהירים כי ידוע להם כי הצהרתם על מצב בריאותו של הילד הינה תנאי מוקדם לקבלת הילד למעון, וכי אם יתברר כי לא מסרו את כל המידע בכתב ובע"פ שהיה עליהם למסור בעת ההרשמה, או כי לא מסרו עדכונים רלוונטיים, תהיה העמותה רשאית לבטל הסכם זה לאלתר מבלי שתהיה להורים כל טענה ו/או תביעה כנגד העמותה, ולהפסיק לטפל בילד במעון. מבלי לגרוע מהאמור, ההורים מתחייבים שלא לשלוח למעון ילד חולה , העמותה תהיה רשאית שלא לקבל ילד חולה עד לקבלת אישור מהרופא המטפל, כנדרש בחוק משרד הבריאות.
7.4 בתחילת השנה יפורסמו נהלים בנוגע למחלות ילדים, וההורים יידרשו לחתום על הנהלים ולקיימם. צוות המעון רשאי לסרב לקבל למעון ילד הנשלח למעון בניגוד להוראות נהלי משרד הבריאות.
7.5 הצוות החינוכי איננו רשאי לתת תרופות במעון.
7.6 במידה וילד יגלה סימני מחלה בזמן שהותו במעון - יעשה ניסיון לאתר את ההורים, וההורים מתחייבים להוציאו מהמעון בסמוך ככל האפשר לקבלת הודעה טלפונית על כך. עד להוצאתו מהמעון, יבודד הילד מיתרהילדים במעון. במקרים של חום גבוה ואי הגעת ההורים, יהא הצוות החינוכי רשאי לפנות את הילד לקבל טיפול רפואי וההורים יישאו בהוצאות הכרוכות בכך.
7.7 ההורים מצהירים כי ידוע להם שילדים הנמצאים במעון נוטים להידבק האחד מהשני והם משחררים את העמותה מכל אחריות לכל מחלה שהילד חלה בה בזמן או עקב שהותו במעון.
7.8 ההורים מתחייבים שלא לשלוח ילד חולה למעון.
7.9 ילד שעלה חומו מ 38 מעלות ומעלה לא יבקר במעון ביומיים שלמחרת . שובו למעון לאחר שעברו 48 שעות מתום עליית החום. שובו של ילד משלשל או עם דלקת עיניים לאחר 24 שעות מתום סממני המחלה\וירוס. צוות המעון יקבל חזרתם של ילדים על פי הנהלים האמורים.
 1. ביטוח ואחריות
8.1 כנגד ביצוע התשלום הנדרש על ידי ההורים, העמותה תבטח את ילדי המעון בביטוח תאונות אישיות לתלמידים או בביטוח צד שלישי, לפי שיקול דעתה. ההורים מתבקשים לעיין בפוליסות שתפורסמנה במשרדי העמותה.
8.2 ההורים משחררים את העמותה מכל אחריות לאובדן או לנזק שייגרם לכל חפץ או ציוד שהילד יביא עימו למעון, לרבות עגלות ילדים, מנשאים, צעצועים ועוד.
 1. תשלומים ותקבולים
9.1 ההורים ישלמו לעמותה את התשלומים הבאים:
300 ₪ מתוך התשלום הראשון מקדמה + 133 ₪ דמי רישום.
300 ₪ מקדמה יקוזזו מהתשלום הראשון.
133 ₪ דמי רישום לא יוחזרו.
40 ₪ תשלום חד פעמי עבור ביטוח שישולמו בספטמבר.
בקשות ביטול עד ליום 31.7.2022 יזכו את ההורה בהחזר.
לאחר מועד זה לא יהיה החזר לדמי המקדמה.
נרשמים אחרי 1.5.2022 – על בסיס מקום פנוי.
בכל מקרה של הפסקת התקשרות, לא יוחזרו דמי הרישום .
9.1.1 תשלום עבור ילד בתינוקיה - 3,150 ₪ לחודש לשהות עד השעה 16:00
3,290 ₪ לחודש לשהות עד השעה 16:30
3,420 ₪ לחודש לשהות עד השעה 17:00*
9.1.2 תשלום עבור ילד בפעוטות בוגרים - 2,960 ₪ לחודש לשהות עד השעה 16:00
3,090 ₪ לחודש לשהות עד השעה 16:30
3,220 ₪ לחודש לשהות עד השעה 17:00*
9.1.3 גביית התשלומים תעשה באמצעות מזכירות המתנ"ס בלבד.
* פתיחת רישום עד השעה 17:00 מותנה במינימום נרשמים
9.2 במעמד החתימה על הסכם זה ימסרו ההורים המחאות, פרטי כרטיס אשראי לחיוב עתידי עבור מלוא שכר הלימוד השנתי, אשר יגבה ב- 12 תשלומים.
9.3 עבור חודש אוגוסט 2022 ייגבה שכר לימוד מלא.
9.4 בגין אי כיבוד תשלום יחויבו ההורים בגין עמלות והוצאות הגבייה.
9.5 ילד אשר יצורף למעון שלא בתחילת החודש – יחוייב עבור החלק היחסי של אותו חודש, אך לא פחות מתשלום עבור חצי חודש.
9.6 כל איחור בתשלום יחוייב בריבית פיגורים על פי תעריף ריבית הפיגורים המקובל בחשבונות בנק בחריגה ממסגרת אשראי מאושרת.
9.7 מובהר כי לא ניתן לקבל החזר כספי עבור שירותים שלא נוצלו, כגון ארוחות, הוצאת הילד מהגן לפני השעה שנקבעה בהסכם ועוד.
9.8 בכל מקרה של העדרות של ילד, בשל מחלה או חופשה, לא יהיו ההורים זכאים לכל החזר כספי, והם מתחייבים לשלם את מלוא התשלומים במועדם ובמלואם.
9.9 נעדר הילד מהמעון מפאת מחלה לתקופה העולה על חודש, יהיו זכאים ההורים לפנות בבקשה להנחה בשכר הלימוד בגין אותה תקופה. ההנחה תינתן בכפוף להצגת אישור רפואי, בהתאם לשיקול דעת העמותה, ובכל מקרה לא תעלה על 50% מהתשלום החודשי הקבוע לאותו ילד.
9.11 בכל מקרה של אי פתיחת המעון בשל כח עליון (מלחמה, שביתות וכד') לא יהיו ההורים זכאים להחזר כספי.
9.12 במקרה של ביטול רישום במהלך השנה יגבה חלק יחסי של חודש אוגוסט.
במקרה של ביטול רישום למעון, לא תוחזר המקדמה.
 
 1. סיום ההסכם
10.1 ההורים רשאים להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה בכתב לעמותה לפחות 30 יום מראש (להלן – "תקופת הודעה מוקדמת") . ההורים ישלמו עד סוף חודש העזיבה את המעון, גם אם תקופת ההודעה המוקדמת הסתיימה לפני תום החודש. לא ניתן לסיים את חוזה ההתקשרות עם המעון לאחר ה- 1/5 – ובמקרה כזה, יחוייבו ההורים בתשלום מלוא התשלומים עד לסוף חודש 08/2023.
10.2 במקרה של ביטול התקשרות עד 1.5.2023 יחויב החלק היחסי של אוגוסט לפי תשלום מס' חודשים בפועל.
10.3 ההורים רשאים להודיע לעמותה על סיום ההסכם בכתב בלבד 30 יום מראש עד ל 1 בכל חודש. בכל מקרה יחויב בתשלום החודש השוטף
10.4 העמותה תהיה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום תוך מתן הודעה מוקדמת של 30 יום, אם ההורים לא קיימו איזו התחייבות מהתחייבויותיהם על פי הסכם זה ולא תיקנו את ההפרה תוך 14 יום מיום שנשלחה אליהם התראה בכתב על דבר ההפרה. במקרה של הפרת ההסכם על ידי ההורים בכל הקשור לענייני בריאות של הילד, הפסקת ההתקשרות תהיה מיידית, ללא הודעה מוקדמת.
10.5 העמותה תהיה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום על פי שיקול דעתה תוך מתן הודעה מוקדמת של 30 יום.
10.6 השתמשה העמותה בזכותה כמפורט לעיל, לא יהיו ההורים זכאים לכל תשלום נוסף מאת העמותה ו/או לפיצוי כלשהו ולא תהיה להם כל תביעה כנגד העמותה.
 
 1. שונות
11.1ההורים מתחייבים שלא להביא למעון ילדים אורחים לשהייה במעון. כניסת ילד שאיננו רשום במעון לא תותר.
11.2 ההורים מתחייבים שלא להיכנס למטבח המעון ללא אישור צוות המעון.
11.3 ההורים מתחייבים שלא להיכנס למעון או לחצרו לאחר שעות הסגירה.
11.4 כל שינוי או תיקון להסכם זה ייערכו בכתב.
11.5 ההורים מתחייבים לפעול בהתאם לנהלי בריאות ובטיחות שימסרו להם בתחילת שנה.
 
 
לראיה באו הצדדים על החתום:
 
העמותה: ______________________________________________________

Browser not supported

Browser not supported

נספח א'

פרטי ההורים:

 

פרטי הילדים הנרשמים:

 

ז / נ (חובה) שדה חובה

ז / נ

ז / נ

פירוט הרשמות:

שעת סיום (חובה) שדה חובה

 

שעת סיום

 

שעת סיום

 

 
Browser not supported
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Browser not supported
             
 
נא לחייב את כרטיס האשראי בו חויבו דמי המקדמה 
 

 

 

 

 
 
 
 

הצהרת בריאות

הנני :  

 
מצהיר/ה כי בני/בתי  
1.
במצב בריאותי (חובה) שדה חובה
    
 
2.
תרופות (חובה) שדה חובה
   
 
3. 
רגישות למזון / תרופות או גורם אחר (חובה) שדה חובה
    
 
במקרים של אלרגיה יעודכן הצוות ע"פ נהלי הבריאות
 
ידוע לי כי במידה ויחול שינוי במצב הבריאותי של בני/בתי, עלי להודיע על כך מיידית ובכתב להנהלת המעון.
 
אני מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נכונים ותחת פיקוח של רופא מטפל
 

Browser not supported