גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

ב ב 16.00-16.45 אולם כדורסל 230 255 יריב דנציגר
ד 16.00-16.45