• החוגים ופעילויות המתנ"ס יחלו ב 1.9.23 ויסתיימו ב  30.6.24  (למעט חוגים עליהם תינתן הודעה אחרת) ולמעט חוגי הספורט אשר יסתיימו ב 31.7.2024
 • העלות של החוגים נקבעת על פי תחשיב שנתי בו כלולים חופשות וחגים לפי רשימת החופשות של משרד החינוך ובהתייחס לביטולים לא מתוכננים, הסכום מחלוק באופן שווה ל 10 חודשים.
 • פתיחת חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים (ע"פ החלטת המתנ"ס). מספר המשתתפים משתנה מחוג לחוג. המתנ"ס רשאי להחליט על סגירת חוג/איחוד קבוצות עקב מיעוט משתתפים.
 • משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה ותשלום בפועל.
 • לכל משתתף תינתן אפשרות לשיעור ניסיון אחד בלבד, לאחר מכן לא יורשה להמשיך להשתתף בחוג  עד להסדרת הרישום והתשלום, בעת הרישום יחשב שיעור הניסיון לשיעור הראשון.
 • המתנ"ס רשאי להביא מדריך מחליף בכל עת. חוגים המתבטלים בשל מחלה/מילואים/מזג אויר יושלמו במהלך השנה. הודעה מסודרת תשלח להורים.
 • המחירים המופיעים בחוברת החוגים הינם מחירים מסובסדים לתושבי גדרות, לתושבי חוץ יש להוסיף 10% למחירים המצוינים בחוברת.
 • הרשמה ותשלום לפעילות החוגים מתאפשרת רק לאחר קריאת נהלים אלו. אנו מבקשים לקרוא את הנהלים. המשך ההרשמה מהווה קריאת והסכמה לנהלים.
 • מחירי החוגים כוללים הדרכה בלבד. במידת הצורך יחויבו ההורים בתשלום נוסף עבור ציוד, מבדקים, תחרויות ושאר צרכי החוג הנלווים וזאת על פי הנדרש בחוק
 • המחיר עבור תכניות העשרה ותלבושות במעמד ההרשמה הינו מחיר מוזל, במקרה של הצטרפות לתכנית העשרה או רכישת תלבושות במועד מאוחר תהיה בעלות גבוהה יותר

תשלומים

 • ההרשמה לחוגים היא הרשמה שנתית ולא יתאפשר רישום / תשלום מדי חודש בחודשו.
 • התשלום בכרטיס אשראי בחלוקה שווה עד תחילת יוני 2024.
 • התשלומים שמתבצעים בכרטיסי אשראי יחויבו ב 21 בכל חודש.
 • המחאה חוזרת תחויב בדמי טיפול בסך 25 ₪
 • לא תתקיים פריסה חודשית לחיוב לאחר חודש יוני 2024, ובחוגי הספורט לאחר יולי 2024.
 • איחור בתשלום יחייב את המשתתף בתשלום על חודש האיחור ועל החודש הנוכחי.

ביטול השתתפות

 • ביטול השתתפות בחוגים ניתן לבצע עד 15 במרץ 2024, המשתתף יחויב עד 1.4 (למען הסר ספק, ביטול השתתפות תיכנס לתוקפו שבועיים מיום קבלת הבקשה)
 • על ביטולים החל מ 16 במרץ לא יוחזרו כספים, למעט מקרים חריגים אשר יאושרו ע"י הנהלת המתנ"ס ויישאו קנסות
 • לא יעשו ביטולים/רישומים בטלפון או דרך המדריך.
 • הודעה על הפסקת השתתפות בחוגים תעשה אך ורק באמצעות טופס ביטול חוג מקוון אותו ניתן למצוא באתר המתנ"ס תחת הרשמה וטפסים, ללא טופס ביטול יחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.
 • לא יתאפשר ביטול רטרואקטיבי.
 • לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות כל שהיא של משתתף ממסגרת החוג – למעט היעדרות מעל לשבועיים מסיבות רפואיות – במקרה כזה יש לשלוח אישור רפואי.
 • לא תתאפשר פרישה מחוגים המתקיימים בחודש יולי

הנחות

 • בהרשמה ליותר מחוג אחד למשתתף, תינתן הנחה של 5% עבור החוג הנוסף הזול מביניהם
 • בקשות חריגות להנחות, יש למלא טופס בקשה להנחות המופיע באתר המתנ"ס ולצרף את המסמכים הנדרשים, עד 15.10.2023.
 • לא יינתנו כפל הנחות