בין:
מרכז קהילתי כפרי גדרות ע"ר (להלן - העמותה או המתנ"ס)
 
לבין:

 
שניהם ביחד וכל אחד מהם לחוד
(להלן - ההורים)
 
והואיל והעמותה מפעילה צהרון לרווחת ילדי תושבי המועצה האזורית גדרות (להלן - הצהרון);
והואיל וההורים מעוניינים כי ילדם/ילדתם (להלן, לנוחיות הניסוח – ילד) ישהה במהלך שנת הלימודים תשפ"א בצהרון;
והואיל וברצון הצדדים לקבוע תנאי שהותו של הילד בצהרון ותנאי ההתקשרות בין הצדדים;
 
לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 1. כללי
1.1 קבלת הילדים לצהרון הינה על בסיס מקום פנוי, כאשר סדר הכניסה הינו לפי סדר הרישום והסדרת התשלומים על ידי ההורים.
1.2העמותה רשאית לערוך במהלך שנת הלימודים שינויים בהרכב הכיתות: איחוד ו/או פיצול כיתות בהתאם למספר הילדים וצרכים פדגוגיים
1.3 מספר הצהרונים שיפתחו יותאם למספר הנרשמים עד יום 1.5.2022
1.4 פתיחת צהרון בית הספר מותנת ברישום של 24 ילדים עד יום ה 1.5.2022.
1.5 ההורים יחתמו על טופס הרשמה המצ"ב להסכם זה כנספח א', ויסדירו את התשלומים הנדרשים, כתנאי לקבלת ילדם לצהרון. לא יתקבל ילד אשר טופס ההרשמה והסכם זה לא יהא חתום על ידי שני הוריו, למעטמשפחות חד-הוריות (מותנה בצילום ת.ז.). לא תתאפשר שהייתו של ילד בצהרון ללא הסדרת התשלום ע"י הוריו
1.6 ההורים ימסרו לצוות הצהרון כתובת ומספרי טלפון שבהם ניתן יהיה להשיגם מיידית בכל שעה מהשעות בהן נמצא הילד בצהרון, ומתחייבים לעדכן את הפרטים לפי הצורך.
1.7 ההורים מסכימים בזאת כי הוראה ו/או אישור שנתן אחד מהם, יהיה תקף גם ללא אישור השני והם משחררים בזאת את העמותה מכל אחריות לטענת מי מהם בקשר להוראה שנתן משנהו.
 
 1. הצהרון והטיפול בו
2.1 ההורים מצהירים כי ראו את מבני הצהרון וסביבתם והוסברו להם אורחות החיים בצהרון והדרישות מהם כהורים, ההורים קיבלו הסברים בנוגע לאופי החינוך שינתן בצהרון והם מצאו את הצהרון מתאים לצורכי הילדולגילו.
2.2 ההורים מצהירים כי ידוע להם שהשהייה בצהרון אינה כפופה להוראות חוק חינוך חובה, וכי מדובר במסגרת פרטית המנוהלת על ידי העמותה.
2.3 ההורים מתחייבים למלא את כל הכללים שייקבעו על ידי העמותה החלים על כל ילדי הצהרון.
 
 1. ימי ושעות הפעילות
 
3.1 הצהרון יפעל החל מיום 1.9.22 ועד ליום 21.7.2023 לילדי ט"ח, ועד 30.6.2023 לילדי בית הספר. ייתכנו שינויים במערך כיתות הצהרון, בעדכון מראש. עבור
3.2 פעילות הצהרון לילדי טט"ח תחל ב 3.9.2022.
3.3 שעות הפעילות בצהרון תהיינה על פי בחירת ההורים מראש ובכפוף לרישום ולתשלום בהתאם למסלול שייבחר, כדלקמן:
בימים א' – ה מסיום המסגרת ועד השעה 16:30 / 17:00 כולל ארוחת צהריים.
פתיחת צהרון עד השעה 17.00 מותנית במינימום 8 נרשמים
3.4 ההורים מתחייבים להוציא את הילד/ה בזמן על פי שעות הרישום.
על ההורים להגיע בזמן לאסוף את בנם/בתם. איחור של מעל ל- 5 דקות יחויב בתשלום נוסף ש 30 ₪. איחור חד פעמי לא יחשב כאיחור.
3.5 הצהרון יפעל בכל ימות השנה פרט לחופשות כמפורט בלוח החופשות שיפורסם בתחילת שנת הלימודים ע"י המתנ"ס ובאתר המתנ"ס.
3.6 פעילות הצהרונים כמסגרת ממשיכה בימי קייטנות 'ביה"ס של החגים' (אשר מופעלות ע"י המועצה) בשעות 13:00-16:00.
 1. שיבוץ הילדים בכיתות:
4.1 שיבוץ הילד בצהרון אשר נרשם עד 1.5.2021 יעשה בהתאם לגן המועצה בו נרשם הילד ולפי שיקול דעת הגורמים האחראים בצהרון בהתייעצות גורם פדגוגי.
4.2 שיבוץ הילד בצהרון אשר נרשם לאחר 1.5.2021 יעשה על בסיס מקום פנוי ובהתאם לאילוצי המערכת.
 
 1. הוצאת הילד מהצהרון:
5.1 הוצאת הילד מהצהרון תעשה על ידי ההורים ובאחריותם המלאה.
5.2 ההורים מודעים לכך שהוצאת ילד מהצהרון תתאפשר רק על ידי מי ששמו צוין בטופס הרישום והוצאה על ידי כל גורם אחר תיאסר, למעט אם תינתן על כך הודעה בכתב מראש על ידי ההורה, למנהלת הצהרון. במקרהכזה יימסר הילד רק עם הצגת תעודה מזהה.
5.3 לא תינתן אפשרות לאחים מתחת לגיל 12 להוציא ילדים מהצהרון.
5.4 הוצאת ילדים להורים פרודים תתאפשר בהסדר מוסכם על דעת שני ההורים או עלפי צו של בית משפט
 
 1. הזנה, ביגוד וטיפולים
6.1 הצהרון יספק לילד ארוחת צהרים בשרית, וכן ארוחת מנחה קלה.
 
 1. בריאות
7.1 מצ"ב, כנספח ב', הצהרת בריאות של ההורים בנוגע לילד.
7.2 ההורים מתחייבים לדווח לעמותה וגם לצוות החינוכי בצהרון על כל שינוי שיחול במצב בריאותו של הילד. במידת הצורך מתחייבים ההורים להציג אישורים רפואיים כפי שיתבקשו.
7.3 ההורים מצהירים כי ידוע להם כי הצהרתם על מצב בריאותו של הילד הינה תנאי מוקדם לקבלת הילד לצהרון, וכי אם יתברר כי לא מסרו את כל המידע בכתב ובע"פ לצוות הצהרון, שהיה עליהם למסור בעת ההרשמה,כי לא מסרו עדכונים רלוונטיים, תהיה העמותה רשאית לבטל הסכם זה לאלתר מבלי שתהיה להורים כל טענה ו/או תביעה כנגד העמותה, ולהפסיק לטפל בילד בצהרון.
7.4 הצוות החינוכי איננו רשאי לתת תרופות בצהרון.
 
 1. ביטוח ואחריות
8.1 כנגד ביצוע התשלום הנדרש על ידי ההורים, העמותה תבטח את ילדי הצהרון בביטוח צד שלישי, לפי שיקול דעתה.
8.2 ההורים משחררים את העמותה מכל אחריות לאובדן או לנזק שייגרם לכל חפץ או ציוד שהילד יביא עימו לצהרון, לרבות צעצועים ועוד.
 
 1. תשלומים ותקבולים
9.1 ההורים ישלמו לעמותה את התשלומים הבאים:
9.1.1 300 ₪ דמי מקדמה אשר יגבו בחיוב מיידי.
9.1.2 דמי המקדמה יקוזזו מהתשלום הראשון
9.1.3 במקרה של ביטול רישום עד 1.9.2022 יגבו 100 ₪ דמי ביטול מהמקדמה ששולמה.
9.1.4 במקרה של ביטול רישום לאחר 1.9.2022, יהיה סיום ההסכם ע"פ תנאי סיום הסכם בסעיף 10.
9.1.5 טבלת מחירים:
 
 
ימים א - ה
עד השעה 16.30
ימים א-ה
עד השעה 17.00
3 ימים בשבוע
עד השעה 16.30
3 ימים בשבוע
עד השעה 17.00
  1,025 ש"ח 1,235 ש"ח 753 ש"ח 853 ש"ח
ספטמבר בקיזוז
דמי מקדמה
725 ש"ח 935 ש"ח 453 ש"ח 553 ש"ח
 
*** נרשמים אחרי 1.5.2022 – על בסיס מקום פנוי. ***
9.2 גביית התשלומים תעשה באמצעות מזכירות המתנ"ס בלבד.

9.3 במעמד החתימה על הסכם זה ימסרו ההורים המחאות, פרטי כרטיס אשראי לחיוב עתידי עבור מלוא שכר הלימוד השנתי, אשר יגבה ב- 10 תשלומים.|
9.4 עבור חודש יולי 2023 ייגבה שכר לימוד חלקי.
9.5 בגין אי כיבוד תשלום יחויבו ההורים בגין עמלות והוצאות הגבייה.
9.6 ילד אשר יצורף לצהרון שלא בתחילת החודש – יחוייב עבור החלק היחסי של אותו חודש.
9.7 מובהר כי לא ניתן לקבל החזר כספי עבור שירותים שלא נוצלו, כגון ארוחות, הוצאת הילד מהצהרון לפני השעה שנקבעה בהסכם ועוד.
9.8 בכל מקרה של העדרות של ילד, בשל מחלה או חופשה, לא יהיו ההורים זכאים לכל החזר כספי, והם מתחייבים לשלם את מלוא התשלומים במועדם ובמלואם.
9.9 נעדר הילד מהצהרון מפאת מחלה לתקופה העולה על 14 יום, יהיו זכאים ההורים לפנות בבקשה להחזר של 20%בשכר הלימוד בגין אותה תקופה. ההנחה תינתן בכפוף להצגת אישור רפואי, בהתאםלשיקול דעת העמותה.
9.10 נעדר הילד מהצהרון מפאת מחלה לתקופה העולה על חודש, יהיו זכאים ההורים לפנות בבקשה להחזר בשכר הלימוד בגין אותה תקופה. ההנחה תינתן בכפוף להצגת אישור רפואי, בהתאם לשיקול דעת העמותה, ובכל מקרה לא תעלה על 50% מהתשלום החודשי הקבוע לאותו ילד.
9.11 בכל מקרה של אי פתיחת הצהרון בשל כח עליון (מלחמה, שביתות וכד') לא יהיו ההורים זכאים להחזר כספי.

 1. סיום ההסכם
10.1 ההורים רשאים להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה בכתב לעמותה לפחות 14 יום מראש (להלן – "תקופת הודעה מוקדמת") . ההורים ישלמו 14 יום נוספים מיום קבלת ההודעה.,
10.2 העמותה תהיה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום תוך מתן הודעה מוקדמת של 30 יום, אם ההורים לא קיימו איזו התחייבות מהתחייבויותיהם על פי הסכם זה ולא תיקנו את ההפרה תוך 14 יום מיום שנשלחה אליהם התראה בכתב על דבר ההפרה. במקרה של הפרת ההסכם על ידי ההורים בכל הקשור לענייני בריאות של הילד, הפסקת ההתקשרות תהיה מיידית, ללא הודעה מוקדמת.
10.3 השתמשה העמותה בזכותה כמפורט לעיל, לא יהיו ההורים זכאים לכל תשלום נוסף מאת העמותה ו/או לפיצוי כלשהו ולא תהיה להם כל תביעה כנגד העמותה.
10.4 החל מהראשון לחודש מרץ לא יאושרו בקשות פרישה.
 
 1. שונות
11.1 ההורים מתחייבים שלא להביא לצהרון ילדים אורחים לשהייה בצהרון. כניסת ילד שאיננו רשום בצהרון לא תותר.
11.2 כל שינוי או תיקון להסכם זה ייערכו בכתב.
11.3 מספר הצהרונים שיפתחו יותאם למספר הנרשמים עד יום 1.5.2022
11.4 פתיחת צהרון בית הספר מותנת ברישום של 24 ילדים עד יום ה 1.5.2022.
11.5 הצהרונים יפעלו ככלל ע"י צוות קבוע, עם זאת, אין מניעה להפעלתם על ידי ממלאי מקום בעת הצורך.
 
 
לראיה באו הצדדים על החתום:
 
העמותה: __________________________________________________________
 

ההורים:

Browser not supported

Browser not supported

נספח א'

פרטי ההורים:

 

פרטי הילדים הנרשמים:

 

ז/נ (חובה) שדה חובה

ז/נ

ז/נ

פירוט הרשמות:

פרטי הרישום (חובה) שדה חובה

פרטי הרישום

פרטי הרישום

נא לחייב את כרטיס האשראי בו חויבו דמי המקדמה
 

 

 

 

 
 
 

הצהרת בריאות

הנני : 

 
מצהיר/ה כי בני/בתי
1.
מצב בריאותי (חובה) שדה חובה
בעיות בריאותיות (חובה) שדה חובה
 
2.
תרופות קבועות (חובה) שדה חובה
 
3.
אינו/ה רגיש/ה, אלרגי/ת למזון, תרופות או גורם אחר (חובה) שדה חובה
   
 
במקרים של אלרגיה יעודכן הצוות ע"פ נהלי הבריאות
 
ידוע לי כי במידה ויחול שינוי במצב הבריאותי של בני/בתי, עלי להודיע על כך מיידית ובכתב להנהלת הצהרון.
 

אני מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נכונים ותחת פיקוח של רופא מטפל

Browser not supported