גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך

ט"ח - ג"ח 

ד 16.15-17.00 סטודיו גדול 185 205 טל גרינברג